توضیحات کامل :

گزارش موردی اختلال هویت جنسی در 3 صفحه پی دی اف با فرمت pdf


فهرست مطالب

طرح مشكل از طرف مراجع

طرح مشكل از طرف والدين يا خانواده يا منبع ارجاع

تاريخچه خانوادگي مراجع

تاريخچه درمان قبلي مراجع(در صورت ارتباط با مشكل فعلي)

نام آزمونها يا ابزار مورد استفاده

مشاهدات باليني(درجلسه مشاوره)

تشخيص اصلي مشكل

طرح درمانی(چهارچوب درمانی با توجه به نوع مشکل)

كارها و تكاليف درماني

خلاصه جلسه دوم/ارائه راهكارها و تكاليف درماني

خلاصه جلسه سوم/ارائه راهكارها و تكاليف درماني

خلاصه جلسه چهارم/ارائه راهكارها و تكاليف درماني

خلاصه جلسه پنجم/ارائه راهكارها و تكاليف درماني

خلاصه جلسه ششم/ارائه راهكارها و تكاليف درماني

خلاصه جلسه هفتم/ارائه راهكارها و تكاليف درماني

ارزيابي و نتايج درمان